กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเหล่าคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม SECOOPDay#7 ณ ห้อง 11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ซึ่งรายวิชาสหกิจนั้น ทำให้นิสิตได้นำความรู้ในห้องเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี ไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหาสำหรับการทำงานจริง รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทักษะในเชิงวิชาการ เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น การทำงานเป็นทีม การจัดการอารมณ์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ
โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 88841859 สหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 76 คน เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการทั้งสิ้น 16 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และภาคตะวันออก โดยแบ่งเป็น บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (Software House) จำนวน 12 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐบาล 1 แห่ง โดยนิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ จำนวน 64 คน นักทดสอบซอฟต์แวร์ จำนวน 5 คน นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 3 คน วิศวกรสนับสนุน จำนวน 2 คน และวิศวกรระบบ จำนวน 2 คน
หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได้สำรวจข้อมูล เพื่อสอบถามความต้องการของบริษัท พบว่าบริษัทต้องการให้นิสิตร่วมงานกับองค์กรต่อทันทีคิดเป็นร้อยละ 80 จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 76 คน
ในการจัดกิจกรรมยังมีนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 74 คน รวมถึงตัวแทนจากสถานประกอบการทั้ง 14 แห่ง รวม 34 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำองค์กรให้กับนิสิตปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รู้จักและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ซึ่งสถานประกอบการทั้ง 14 แห่ง ประกอบด้วย
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท MFEC จำกัด
บริษัท อะเฮด จำกัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท โปรทอส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พรอมนาว จำกัด
บริษัท เทคสเปซ จำกัด
บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท G-ABLE จำกัด
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
บริษัท ซีเอสไอ จำกัด