กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง IF-5T05 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสรสนเทศ โดยอาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี ได้ให้ความรู้และเสริมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในเรื่องของแบบฟอร์มการขออนุญาตไปปฏิบัติสหกิจศึกษา รายละเอียดเส้นทาง การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น และความพร้อมในด้านอื่นๆ โดยในปีการศึกษานี้มีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 40 คน