กิจกรรม IT มีของมาโชว์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “IT มีของมาโชว์” บริเวณโถงกิจกรรมชั้นที่ 1 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชา 88737059 การออกแบบกราฟิกสองมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว และรายวิชา 88747759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 เพื่อให้นิสิตนำความรู้การออกแบบกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างตัวละคร วิธีการควบคุมจังหวะการแสดงผล มาสร้างชิ้นงาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานของตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้อื่น