สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564”

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ โรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload) การคำนวณอัตรากำลังคนที่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เหมาะสมในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สามารถคำนวณออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่ามีภาระงานโดยรวมคิดเป็นจำนวน man-hour เท่าใด นำไปสู่การจัดทำการประเมินค่างานและการจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างเหมาะสม