คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2563

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2563 ครบรอบ 11 ปี ณ โถงชั้นที่ 1 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้ง ผู้บริหาร ผู้แทนจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมปลูกต้นมะพร้าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และประพรหมน้ำมนต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน

<<เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ>>
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการประกาศเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 178 ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารสุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)