กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา อบรมโดยบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา อบรมโดยบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้อง IF-6T05, IF-3C04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต