โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธ์วิชาการรุ่นที่ ๒๘

โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธ์วิชาการรุ่นที่ ๒๘

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต และกิจกรรมสานสัมพันธ์วิชาการรุ่นที่ ๒๘ ณ ห้อง IF-5T05 ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน รวมถึงระบบบริการ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนิสิต และอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ อีกทั้งนิสิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนในรุ่นมากขึ้น ได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในชั้นปี เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในชั้นปีถัดไป เข้าใจตรรกะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น สร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตเป็นผู้ที่รักในการใฝ่เรียนรู้ และสร้างนิสิตให้มีความกล้าที่จะถามคำถาม กล้าที่จะออกมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นรูปแบบการสร้างความสุขในการเรียนให้กับนิสิต และเป็นผู้เรียนที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ