โครงการ “IT ประลองยุทธ์ ”

วันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “IT ประลองยุทธ์ ” ณ ห้องโถงชั้น 1 ,ห้อง IF-6T05, IF-7T05 และห้อง IF-11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งวิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.อัครนันท์ อมรวิริยะกุล ผู้จัดการการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทีมงาน Recruitment Team ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มาให้ความรู้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อจุดประกายสายอาชีพและสายงานของชาวไอทีในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อสอดคล้องกับสายอาชีพ วิธีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และท้ายกิจกรรมมีการประกวดการนำเสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่แสนสุข พร้อมประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้มอบให้แก่นิสิต