โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “รู้ทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020”

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “รู้ทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020”

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “รู้ทันเทคโนโลยีบล็อกเชน 2020” โดยได้รับเกียรติจากดร.ชัยพร ทบแป มาให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และ Data พร้อมทั้งสร้างเป้าหมายวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียน