ประกาศงดให้บริการพื้นที่สำหรับนิสิต

ประกาศงดให้บริการพื้นที่สำหรับนิสิตบริเวณโถงชั้น 1 ,ห้องสมุด ชั้น 2, ห้อง Fablab และห้อง Creative working Space ชั้น 7