ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตเพื่อทราบ

ด้วยกองกิจการนิสิต มหวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วง COVID-19 ในหลายด้าน เช่น ด้านทุนการศึกษา ด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ด้านแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งจะมีการสำรวจหลายช่องทาง ทั้งนี้คณะฯ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตให้คอยติดตามข่าวสารและตอบแบบสำรวจจากทางกองกิจการนิสิต หากมีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง