คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 หรือ The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC) และ The 2nd Asia Joint Conference on Computing : AJCC โดยมีนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

ผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทรางวัล “Excellent” 3 รางวัล ได้แก่

1.International Oral Presentation เรื่อง “Interactive Educational Content Design and Development Based On Augmented Reality” โดยนางสาวฐาปาณีย์ สมุทรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ประจักษ์ จิตมะดัน
2.“ระบบกักเก็บนํ้าอัตโนมัติจากหลายแหล่งนํ้าบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” โดยนายอัสฎาวุธ สังข์ทอง และนายสัจจา จับชุน อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. สุภาวดี ศรีคําดี
3.“ระบบการจัดการสิทธิ์การใช้งาน Joget” โดยนายสุภัค พุกดํา และนายพฤกษ์ เทพพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

ผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทรางวัล “Very Good” 1 รางวัล ได้แก่

“การพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 PM 1.0 และ PM 10 บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งและสมองกลฝังตัว” โดย นางสาววัชราภรณ์ บุตรสา, นางสาวอรอนงค์ สองสอน และนายชาคริต ผ่องประโยชน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พิเชษ วะยะลุน

ผลรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทรางวัล “Good” 3 รางวัล ได้แก่

1.“การประมวลผลภาพดิจิทัลด้วย OpenCV สําหรับการวิเคราะห์วัตถุ และการเรียนรู้ของเครื่อง” โดย นายอธิรุจน์ ภูษิตาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายอภิสิทธิ์ แสงใส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา
2.“ระบบลงเวลาทํางานนอกสถานที่และการทํางานล่วงเวลา” โดยนางสาวยศภัทร ภู่ระหงษ์ และนายเตโอ แซ่ตัน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา และ ดร. ณัฐพร ภักดี
3.“An Experiment of Software Development with DevOps” นายพัฒนพิสิทธิ์ อินต้ะ, นางสาววาทินี แตงทอง, และนายนําโชค สิงหะชัย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

สำหรับผลงานของอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 2nd Asia Joint Conference on Computing : AJCC และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการต่าง ๆ 3 รายการดังนี้

1.“Test First vs Test Last: A Study of Software Quality in Action” โดยอาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ ผลงานจะถูกนำไปเผยแผ่ในวารสาร ICIC express letter journal กลุ่ม Q3
2.“Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance” โดยอาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ ผลงานจะถูกนำไปเผยแผ่ในวารสาร NU International Journal of Science กลุ่ม T2
3.“ไดอะเกม: แอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ” โดยอาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และ ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ ผลงานจะถูกนำไปเผยแผ่ในวารสาร KKU Science Journal กลุ่ม T2