โครงการเสวนา Data Analytics ในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท SAS ประเทศไทย จัดโครงการเสวนา Data Analytics ในหัวข้อ “SAS in Education: Drive data-informed decisions with analytics”ณ ห้องประชุม IF-10M60 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และผ่านระบบ Online Zoom Meeting โดยได้รับเกียรจากคุณบริสุทธิ์ โอภาสานนท์ พร้อมด้วยคุณณรงศักดิ์ ดิษฐสกุล จาก SAS Software และคุณวิไลลักษณ์ ปัญญาวุธ จาก Infosearch Limited ร่วมเสวนาและพูดคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง SAS เป็นบริษัททางด้าน Software Analytics ในด้านการนำเนื้อข้อมูลมาวิเคราะห์ การทำนาย และการนำข้อมูลมาตัดสินใจ โดยมีหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเสวนาในมุมมองของเทศบาลฯเพื่อหาแนวทางร่วมกับ SAS ในการดำเนินการจัดเก็บขยะของงานรักษาความสะอาด ทั้งในส่วนของชุมชน ส่วนของแหล่งท่องเที่ยวชาดหาดบางแสน การจัดขนขยะและแยกขยะตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง และรูปแบบการเก็บข้อมูลเพื่อนำไป Analyze ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี