ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท     รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๒ ทุน  ดังต่อไปนี้

 1. นางสาวกัลยรัตน์ รอดทอง รหัสประจำตัวนิสิต 60160187
 2. นางสาวลลิตา เฉินจุณวรรณ รหัสประจำตัวนิสิต 60160200
 3. นายธนา เสมอวงษ์ รหัสประจำตัวนิสิต 62160269
 4. นายเจตรินทร์ กาเผือกงาม รหัสประจำตัวนิสิต 62160251
 5. นางสาวอารีรัตน์ ผ่องอุไร รหัสประจำตัวนิสิต 61160082
 6. นางสาววาทินี แตงทอง รหัสประจำตัวนิสิต 60160350
 7. นายนำโชค สิงหะชัย รหัสประจำตัวนิสิต 60160169
 8. นายกัณณภัต เพียรแก้ว รหัสประจำตัวนิสิต 60160330
 9. นางสาววรรณภา ศรีเจิมทอง  รหัสประจำตัวนิสิต 60160097
 10. นางสาวจรัสพร แซ่ล่อ รหัสประจำตัวนิสิต 62160325
 11. นายชาคริต บุญประเสริฐ รหัสประจำตัวนิสิต 62160148
 12. นางสาวธัญวพร นัดหมาย รหัสประจำตัวนิสิต 62160027

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ มาแสดงตนที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖ หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม