รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาจากรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทุน

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ที่คุณกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น ๒ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือดาวน์โหลดที่ https://shorturl.asia/RWhYn 

กำหนดส่งใบสมัครที่ https://shorturl.asia/V9EXB ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพฯ ดังกล่าว