ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน
ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด
สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อผลงาน เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน
ผลงานของ นายธนา มักเชียว
สถาบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อผลงาน มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ
ผลงานของ นายรัฐพล ยิ่งรุ่งโรจน์
สถาบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen
ผลงานของ นายอภิศักดิ์ เป็กธนู และนางสาวเบญจพร บุษยากร
สถาบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน เล่นน้ำอย่างไรให้งาม
ผลงานของ นางสาวรุ่งระวี ปาลวัฒน์ และนางสาวพัชรีพร คำจ่าง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี