โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กิจกรรมที่ ๒ เทคนิคสกรัม)

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กิจกรรมที่ ๒ เทคนิคสกรัม)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กิจกรรมที่ ๒ เทคนิคสกรัม) ณ ห้อง IF-11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน Software Practitioner บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา ระดับชั้นที่ ๒ เรื่องกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเทคนิคสรัม พร้อมทั้งสร้างเป้าหมายวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียน