ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ  เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๔๕๒ ทุน

จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุน

ขั้นตอนการรับทุน
1. สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้ที่ลิ้งค์ https://www.informatics.buu.ac.th/2020/?p=5994
2. สำหรับนิสิตที่จะส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งเอกสารได้ดังนี้
2.1 กรณีส่งไปรษณีย์
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/BtLRl และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
##(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)
d) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าถึง
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทร 038-103096

2.2 กรณีรายงานตัวที่คณะฯ
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/BtLRl และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
d) ให้ส่งเอกสารที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 ตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. *** สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ***
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)
(แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาด โควิด-19 สำหรับนิสิตที่จะมาติดต่อส่งเอกสารที่คณะวิทยาการสารสนเทศ หลังวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น ขอให้ส่งเอกสารตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)