การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade” ณ Kantary Hills Hotel จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชน ประมาณ 150 คน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในศาสตร์สาขา Computational Intelligence, Intelligent Application, Intelligent Computer Networks and Systems และ Emerging Intelligent Technologies Technologies ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันและระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออก และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน