รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาจากรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ 2) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทุน

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ 2) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/RWhYn 

กำหนดส่งใบสมัครที่ https://forms.gle/QC7opbd51GpW3ndD6 ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพฯ ดังกล่าว