ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งงาน Software Engineer (Java Programmer) สำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทฯ ยังเปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้ารับฝึกงาน/สหกิจศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการฝึกงานในงานด้าน IT ในตำแหน่งงานเดียวกัน

โดยรายละเอียดของตำแหน่งงาน มีดังนี้

Software Engineer (Java Programmer)รายละเอียดงาน
•พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
•ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web Application ด้วยภาษา Java ทั้งส่วน Front-end และ Back-end
•มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
•มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม ใส่ใจ มีวินัยในการทำงาน
•มีความคิดสร้างสรรค์ รักการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ

สวัสดิการ
•ประกันสังคม
•ประกันสุขภาพ
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ตรวจสุขภาพประจำปี
•คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลบริษัท
http://www.motiftech.com/

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: hr@motiftech.com หรือติดต่อ 02-653-3644