บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศที่เข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ คือ
1.นางสาวลลิตา เฉินจุณวรรณ รหัส 60160200
2.นายอาณัติ เผือกพูลผล รหัส 60160047
3.นายอับดุลย์ฮาฟีซ หะยีสามะ รหัส 60160272

ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 3 คน ด้วยครับ