ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ทุนละ 3,000 บาท บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 82 ทุน จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุน

ขั้นตอนการรับทุน
1. สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับทุน
2. สำหรับนิสิตที่จะส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 สามารถส่งเอกสารได้ดังนี้
2.1 กรณีส่งไปรษณีย์
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/SCFLs และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
– หากต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ชื่อบัญชีต้องเป็นรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเท่านั้น) จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องชำระเงิน 50 บาท (แนบพร้อมหลักฐานใบสำคัญรับเงิน)
##(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)
d) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าถึง
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทร 038-103096

2.2 กรณีรายงานตัวที่คณะฯ
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/SCFLs และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
– หากต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ชื่อบัญชีต้องเป็นรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเท่านั้น) จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องชำระเงิน 50 บาท (แนบพร้อมหลักฐานใบสำคัญรับเงิน)

d) ให้ส่งเอกสารที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 ตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. *** สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ***
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)
(แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาด โควิด-19 สำหรับนิสิตที่จะมาติดต่อส่งเอกสารที่คณะวิทยาการสารสนเทศ นั้น ขอให้ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564)