สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1/2564 ด้วย MineCraft Coding

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1/2564 ด้วย MineCraft Coding

ในระหว่างวันที่ 14 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเรียน 1/2564 ด้วย MineCraft Coding โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานและทัศนคติการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลและการพัฒนาโปรแกรมให้กับนิสิตใหม่ก่อนการเรียนจริงในชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจความต้องการและการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนก่อนการรับเข้าศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้สูงสุดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ที่ตั้งไว้ โดยเป็นกิจกรรมออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านความรู้ความเข้าใจทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การจัดการกับปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีอย่างง่ายและกระบวนการทำงานกลุ่ม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 74 คน โดยแบ่งเป็นนิสิต 66 คน และคณาจารย์ 6 คน และเริ่มกิจกรรมด้วยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่จำเป็นของมหาวิทยาลัย และการใช้งานเกม MineCraft Education เพื่อการฝึกปฏิบัติในการเขียนโค้ดโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งในภาพรวมคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังนี้ นิสิตชั้นปี 1 ได้รับความรู้และเข้าใจตรรกะด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ได้รู้จักการทำงานกันเป็นกลุ่ม รู้จักการแบ่งหน้าที่ เพื่อให้งานได้สำเร็จ และสามารถฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้