ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคตะวันออก (การอบรมในรูปแบบออนไลน์)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคตะวันออก (การอบรมในรูปแบบออนไลน์)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ link https://forms.gle/kJtBqVHit1BwPUFd9 หรือ QR Code ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมพร้อมนี้ โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร Digital Enabler