คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท Huawei Technologies Thailand Co. Ltd และ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท Huawei Technologies Thailand Co. Ltd และ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฎ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ บริษัท Huawei Technologies Thailand Co. Ltd ที่ได้มอบอุปกรณ์เครือข่ายในการฝึกอบรมแก่คณะวิทยาการสารสนเทศ และขอขอบคุณ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด ที่ได้สนันสนุนเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา เพื่อจัดเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อนิสิต และสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดที่เป็นประโชน์ต่อการพัฒนานิสิต