ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๕๐ ทุน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทุน

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสมัครได้ที่ shorturl.asia/dQlBk  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเกณฑ์ ในลำดับ ๕๕๐ คนแรก (หากครบจำนวนแล้ว ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที) หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนส่งเสริมศักยภาพฯ ดังกล่าว

สำเนาประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมศักยภาพปี