ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุนละ 3,000 บาท บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 550 ทุน จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
คลิกเพื่อดูรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน

ขั้นตอนการรับทุน
1. สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตได้ที่ ลิ้งค์ด้านบน
2. สำหรับนิสิตที่จะส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อรับทุนส่งเสริมศักยภาพนักเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งเอกสารได้ดังนี้
2.1 กรณีส่งไปรษณีย์
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/2onK6 และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน ลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิต หรือ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ชื่อบัญชีต้องเป็นรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเท่านั้น) จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องชำระเงิน 50 บาท (แนบเงินพร้อมหลักฐานใบสำคัญรับเงิน)
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี นิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
##(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)
d) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าถึง
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทร 038-103096

2.2 กรณีรายงานตัวที่คณะฯ
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ shorturl.asia/2onK6 และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2. นิสิตจัดส่งเอกสาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน ลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) สำเนาบัตรนิสิต หรือ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– หากต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ชื่อบัญชีต้องเป็นรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเท่านั้น) จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง โดยนิสิตต้องชำระเงิน 50 บาท (แนบเงินพร้อมหลักฐานใบสำคัญรับเงิน)
– หากเป็นบัญชีกรุงไทยที่ไม่ใช่สาขาในจังหวัดชลบุรี นิสิตต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

d) ให้ส่งเอกสารที่กล่องรับเอกสาร ชั้น 1 บริเวณโต๊ะยาม คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. *** สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.64 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 หากเกินกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ***
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)

ตรวจสอบสถานะการส่งหลักฐานทุนส่งเสริมศักยภาพฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ที่ shorturl.asia/eYD8c