การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนธร โดดไทย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช และ รศ.ดร.สมถวิล จริตควร คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์บุคลากรในกระบวนการบริหารจัดการแผนฏิบัติการของคณะฯ และเยี่ยมชมระบบความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงานต่อไป