ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเครือข่ายในโรงเรียน)เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “System Admin การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเครือข่ายในโรงเรียน)เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “System Admin การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเครือข่ายในโรงเรียน) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “System Admin การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE” ในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น