โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “System Admin : การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “System Admin : การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “System Admin : การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Proxmox VE” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งในการอบรมนี้วิทยากรบรรยายโดยคุณเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู และผู้ดูแลระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้มีทักษะในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้กับองค์กรที่ต้องการลดการใช้พลังงานและใช้งานเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ Open source ภายในองค์กรภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างเหมาะสม