กิจกรรมบรรยาย The Last Lecture by Asst.Prof.Dr.Suwanna Rasmequan

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ The Last Lecture by Asst.Prof.Dr.Suwanna Rasmequan ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live ณ ห้องประชุม IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ได้บรรยายเป็นเกียรติในฐานะที่อาจารย์เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้ง Online และ Onsite ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ได้มอบทุนกองทุนคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี คณะฯ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชริณี สวัสดี ผู้แทน เครือข่าย AUCC แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวความรู้สึกผ่านทาง Zoom online และส่งหัวใจ ส่งดอกไม้ทาง Facebook Live อีกด้วย โดยท้ายกิจกรรมได้มีพิธีเปิดป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้ง ๕ สาขาวิชา บริเวณโถงชั้น ๑ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุคและเทคโนโลยีอัจฉริยะ,และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล