ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๔๗-๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (๑๔๔๗-๒๕๖๔)
๑. นางสุนันทา  วงศ์จตุรภัทร                      เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังแนบ