ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ UTAR-BUU Vitual Study Tour

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ UTAR-BUU Vitual Study Tour

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ UTAR-BUU Vitual Study Tour เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น.

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ add QR code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป

สาขาวิชา Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
1. 63160315 ปิญาดา วัดตูม
2. 63160316 ปุณณดา ช่อเกตุ
3. 63160310 ณัฐภัทร อนันต์วรศักดิ์
4. 63160110 หนึ่งฤทัย เจริญชัย
5. 63160303 ชื่นสุมณ ผลดก
6. 64160028 ธิดารัตน์ ผาสุข
7. 64160207 ภัทราวดี แซ่ลี่
8. 64160034 วิชุดา วันตา
9. 64160038 ปุณณชิต อำนวยพรไพศาล
10. 64160037 วรินทร ถกลนวมงคล
11. 64160117 ณัฐพงศ์ เอี่ยมละออ
12. 64160032 พีรวุฒิ เอี่ยมอินทร์
13. 64160205 ปิ่นพงษ์ เรืองระวีนุกิจ

สาขาวิชา Computer Science
14. 61160243 ขจรพงศ์ กันกำธรวงศ์
15. 61160169 อินทิรา ศักดิ์เจริญ
16. 63160015 อนุรักษ์ ยุทธนาวา
17. 63160182 กฤษณ เกษมศรี
18. 63160187 ขวัญจิรา คุ้มปากพิง
19. 63160184 กิตติภณ ทวีลาภ

สาขาวิชา Information Technology for Digital Industry
20. 61160100 นิติธร กอบธรรม
21. 61160084 กวิน ไววิ่งรบ
22. 61160116 วัชรากรณ์ จงวิบูลย์

สาขาวิชา Software Engineering

23. 63160265 สิรภัทร ตันเสวตวงษ์
24. 63160095 พิมพ์พลอย พุกผล
25. 63160236 ชัยธวัช เมธาพฤทธิ์
26. 63160256 ไพรวัลย์ ชาญณรงค์
27. 63160291 ปิ่นมุก ถนอมแนบ
28. 63160234 กิติวัฒน์ อรุญวงษ์
29. 63160239 ณัฐกิตติ์ ชัยกล้าหาญ
30. 64160294 อาภัสรา สุวรรณรักษ์