โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “Fundamental of Business Analysis”

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “Fundamental of Business Analysis”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “Fundamental of Business Analysis” (อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจในเชิงทฤษฎี Fundamental of Business Analysis ที่เป็นเครื่องมือในการทํางาน กับภาคธุรกิจ ประโยชน์ และหลักการทํางานเบื้องต้น และเข้าใจวิธีการทํางานจริงของสายอาชีพ Business Analysis (BA)/Project Co นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทราบถึงความสําคัญของคุณภาพของซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน รวมถึง เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสายอาชีพและสายงานของชาวไอทีก่อนก้าวสู่ชีวิตการทํางานในอนาคต