ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน สำหรับการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน สำหรับการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ Download PDF

ทั้งนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด