คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ

คณะวิทยาการสารสนเทศ 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต🎉🎉 ที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ
งานประชุมวิชาการ The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2021
จำนวนเงินบทความละ 4,000 บาท