โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง IF-3C02,IF-3C03 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี Big Data สำหรับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Big Data วิธีการจำแนกและจัดการข้อมูล แยกแยะประเภทข้อมูล เพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อยอดเสริมสร้าง ยกระดับองค์ความรู้ และเพิ่มสมรรถนะสำหรับนิสิต นักษาศึกษา ซึ่งเพิ่มโอกาส ในการทำงานด้านเทคโนโลยี Big Data อีกด้วย