กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อเรื่อง Robotic Process Automation โดยพี่ดาว เยาวพา ป้องปัดชา RPA Developer จาก
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom