โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “User Experience Concept”

คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ประเทศมาเลเซีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “User Experience Concept” โดยมีนิสิตทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๘:๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และดร.อังศุมาลี สุทธภักติ มอบรางวัลให้กับทีมนิสิต ซึ่งเป็นทีมผสมระหว่างสมาชิกทั้ง ๒ ประเทศที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. Excellent Teamwork รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 9 และ ทีม 7
2. Excellent Project รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 3
3. Excellent Presentation รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 1
4. Best Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 1
5. Malaysia Favourite Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 6
6. Thailad Favourite Award รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม 5
7. Culture Award ได้แก่ Mr. Anurak Yutthanawa จาก Burapha University และ Mr. Derrick Sim Wei Khang จาก Universiti Tunku Abdul Rahman

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจแนวคิดด้านการออกแบบส่วนต่อติดกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตจากมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเสวนากับนิสิตเพื่อประโยชน์ให้เข้าใจและมีทักษะด้าน User Experience Conceptอีกด้วย