ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Fablab@INFORM Talk (อบรมฟรี)

ห้องปฏิบัติการวิจัย Informatics Fabrication Laboratory (Fablab) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Fablab@INFORM Talk ในหัวข้อเรื่อง ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8:00 น. – 12:00 น.