ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การควบคุมอุปกรณ์ IoT ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (IoT Mobile App Workshop)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การควบคุมอุปกรณ์ IoT ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (IoT Mobile App Workshop)

ห้องปฏิบัติการวิจัย Informatics Fabrication Laboratory (Fablab) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมอุปกรณ์ IoT ด้วยแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (IoT Mobile App Workshop) โดยอบรมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ ห้อง 5T01 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
 
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZNWToRvVehtedSpKA