ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และกิจกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และกิจกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการเปิดรับพนักงานเป็นจำนวนมาก และได้จัดกิจกรรม Gosoft Tech Virtual Day 2022 ขึ้นในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ เอกสารประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างของบริษัท