งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 14 (2022 – 14th international Conference on Knowledge and Smart Technology: KST)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 14 (2022 – 14th international Conference on Knowledge and Smart Technology: KST)

ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมมือกับ ๘ มหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 14 (2022 – 14th international Conference on Knowledge and Smart Technology: KST) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตั้งแต่ปี 2009 ถึงปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจและส่งบทความเพื่อพิจารณาในงานประชุมวิชาการจำนวนมาก จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกในปีนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น ๖๕ บทความและมีบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้พิจารณาบทความทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ จำนวน ๓๐ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Insung Ahn (Advisory to the Ministry of Health and Welfare, the Ministry of Science and ICT, and the Ministry of Interior and Safety for the development and planning of future technologies in the health and medical field in Korea) และ Assoc. Prof. Dr. Sanpawat Kantabutra (The head of the Government-Funded Center of Excellence in Quantum Technology) มาเป็น Keynote Speaker เพื่อบรรยายในหัวข้อ Latest advances in video coding technology for next generation communications ซึ่งในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าระบาดนั้น การประชุมวิชาการ KST-2022 จึง ดำเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยได้รับ เกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้้เป็น IEEE Member จำนวน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า ๓๐ คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ