ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ของบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ของบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ของบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
—————————————————————-
ด้วย บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้มอบเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่เข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด จำนวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อต่อไปนี้ คือ
1. นางสาวอภิชญา ขวัญจังหวัด รหัสนิสิต 61160080
2. นางสาวจีวัสสา ประสิทธิเวช รหัสนิสิต 61160174
3. นางสาวณัฐธิดา ปุษรังสรรค์ รหัสนิสิต 61160056
4. นางสาวอารีรัตน์ ผ่องอุไร รหัสนิสิต 61160082
5. นางสาวชินานันท์ ทองโสม รหัสนิสิต 61160281
6. นายจเรวัชร์ จันทะดี รหัสนิสิต 61160135
7. นางสาววันณิษา ชาญวิชา รหัสนิสิต 61160117