ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปทิตตา เจริญใจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ซึ่งผลงานมีชื่อว่า การพัฒนาเว็บไซต์เมคเว็บอีซี่ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท คลิกเน็กซ์ จํากัด และมีอาจารย์ ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ผลงานอื่น ๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.informatics.buu.ac.th/