ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้
1. ทุนกิจกรรม (รายละเอียดประกาศ.pdf)
2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายละเอียดประกาศ.pdf)
3. ทุนผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียดประกาศ.pdf)

คลิกที่นี่ >>ตรวจสอบสถานะส่งเอกสารทุน

1. กรณีรายงานตัวที่คณะฯ
1.1 นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/PRtN0 และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
1.2. เอกสารประกอบ ดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่)
b) แนบสำเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (โดยบัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ) กรณีบัตรนิสิตสูญหาย สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองนำเนาถูกต้อง (โดยบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
d) ให้ส่งเอกสารที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 ตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. *** สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ***)
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)

มาแสดงตนที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ
จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

2. กรณีส่งไปรษณีย์
2.1 นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/PRtN0 และตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงนามในเอกสารใบสำคัญรับเงิน
2.2. เอกสารประกอบ ดังนี้
a) ใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และลงชื่อในช่องผู้รับเงิน (ไม่ต้องระบุ
วันที่)
b) แนบสำเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (โดยบัตรนิสิตต้องไม่หมดอายุ) กรณีบัตรนิสิตสูญ
หาย สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองนำเนาถูกต้อง (โดยบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ)
c) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของตนเอง (ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
d) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าถึง
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทร 038-103096
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)

สำหรับนิสิตที่ส่งเอกสารทางไปรณีย์ ให้ส่งก่อนหรือภายในวันที่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หาก
นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว