ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ผลการพิจารณาได้สิ้นสุดแล้ว โดยคณะฯ ได้พิจารณาทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ ทุน  โดยการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่นิสิตกรอกในใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำหนดเกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนนตามลำดับขั้นสำหรับการให้ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้อ้างอิงเกณฑ์ฯ ข้างต้นสำหรับการพิจารณาทุนของคณะฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รูปแบบการพิจารณาทุนนั้นคณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น การพิจารณาจากข้อมูลและเอกสารประกอบ หรือการเชิญสัมภาษณ์ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕