โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One day Assessment) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาศเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ภก.ผศ.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง