การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา)

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One day Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นิสิตปัจจุบัน สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง